INFORMACJE:| KULTURA |
11.11.2012 Niedziela
Civitas Christiana Okiem Radnej - Udział w kulturze?

Czy udział w kulturze jest modny?
Czy udział w kulturze jest pasją?
CZY MOŻE KONIECZNOŚCIĄ?

Jan Paweł II powiedział:

Kultura, to sposób bytowania człowieka!
Przyszłość człowieka zależy od kultury.


Ks. Leon Dyczewski prezentuje perspektywę:

...to właśnie kultura jest ważnym czynnikiem
rozwoju gospodarczego (...),
ona decyduje o tym, czy rozwój przebiega harmonijnie
i czy jest stabilny.

Obecnie dość powszechnie wskazuje się na upadek kultury jako efekt dewaluacji obowiązujących wcześniej wartości;
autorytatywne staje się twierdzenie, że kultura współczesna pozbawiona jest głębszych, tradycyjnych - nawet jakichkolwiek - wartości.

Czy ta refleksja zdaje się propagować wymiar pesymistyczny?

Ponieważ teza o upadku współczesnej kultury bywa niezwykle popularną pożywką, niesie ona ze sobą bardzo realne niebezpieczeństwo. Kultura obecnie stała się polem walki, na którym ścierają się nie tyle same wartości, co raczej różne ich interpretacje;
chaos zasad często bywa podstawą dla usprawiedliwiania braku odpowiedzialności, a wolność - coraz częściej ociera się o dowolność!

Wartość ustępuje wartości tylko, nie faktowi – twierdzi Stanisław Brzozowski.
Być może dlatego problem humanizacji, czyli odradzania, umacniania zasad i wartości ogólnoludzkich stał się obecnie priorytetową powinnością wielu kół, organizacji, stowarzyszeń...

Rychwalska Organizacja - Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana powstała we wrześniu 1987 roku.

Stowarzyszenie skupia ludzi, którzy potrafią pomagać z potrzeby serca; ich przesłanie bycia wrażliwym i otwartym na drugiego człowieka jest ciągle żywe (a czynią to bez fleszy, bez mediów...)

Edukacja, kultura, praca z młodzieżą oraz z rodziną, współpraca z samorządem terytorialnym, to nadrzędne, ponadczasowe priorytety w/w Stowarzyszenia.

Choć katolików świeckich jest dużo, to istnieje potrzeba katolików światłych. Bitwa o Prawdę i Mądrość, to główny dziś front walki o humanizację; A dzieje się to głównie przez kulturę

– czytamy w Biuletynie Wielkopolskim (nr 1/2010) - Formacja.

Członkowie KS Civitas Christiana w Rychwale na siebie przyjęli cele Statutowe, np.:

 • kształtowanie postaw patriotycznych, ze wskazaniem na regionalizm, przywiązanie do tradycji;
 • kształtowanie rzeczywistości polskiej w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata, np.:
  1. W ramach projektu „Edukacja Obywatelska” zorganizowano spotkania:
   • Władysław Jedyński – Zapomniany?!
   • Powstanie Wielkopolskie...
  2. W 2009 roku odbyła się konferencja;
   • Wspólnota Civitas Christiana w działaniach na rzecz wspólnot lokalnych, a w związku z obchodzonym Dniem Papieskim, przygotowano debatę:
    Pokolenie Jana Pawła II - mit czy...?

Odwieczna w polskiej kulturze narodowa hierarchia wartości ideowo- programowej jest zawsze odczytywana jako priorytetowe, znaki czasu, np.:

 1. Szczególne miejsce zajmują tzw. sesje wyjazdowe - bogaty program zachęca do aktywnego uczestnictwa, np.:
  • Katolicka Nauka Społeczna inspiracją dla działalności ruchów i stowarzyszeń katolickich w przestrzeni publicznej
  • Czy współczesna liturgia jest nośnikiem kultury?
  • Rola katolików świeckich w humanizacji Kultury Europejskiej
 2. Także – rokrocznie w bożonarodzeniowej staropolskiej radości i tradycji odbywają się uroczyste spotkania kolędowe, a w klimacie Świąt Wielkiej Nocy - tradycyjne spotkania wielkanocne.
 3. Byliśmy pomysłodawcami balu charytatywnego pn. Charytatywne Spotkanie Biesiadne - Pomagam!.
  Pierwszy charytatywny bal w Rychwale!
 4. KS Civitas Christianaq w Rychwale (oprócz działań ujętych w harmonogramie Rady Okręgu w Poznaniu) podejmuje własne projekty, wskazując na istotne zadania Małej Ojczyzny, np. w 2010 roku odbyła się debata poprzedzona wykładem na temat: „Prawda o człowieku w świetle wiary katolickiej a współczesna kultura”.

Hasła programowe Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana wyznaczają kierunek działania na dany rok kalendarzowy; ale nie tylko, np.:

 1. Na 2011 rok przyjęto hasło: Kultura polska - pamięć i tożsamośćq.
  KS Civitas Christiana w Rychwale podjęło temat:
  Kształtowanie postaw uczestnictwa i współodpowiedzialności za kształt życia społecznego wspólnot lokalnych poprzez podejmowanie inicjatyw społecznych, edukacyjnych i kulturalnych i religijno - patriotycznych.
  Celem realizacji tego zadania było, organizowanie (...) przedsięwzięć społecznych i kulturalnych, zmierzających do przełamywania bierności obywatelskiej oraz wzmacniania tożsamości i identyfikacji społeczności lokalnych z małą i wielką Ojczyzną.
  W tym zadaniu mieści się innowacyjny, aczkolwiek ryzykowny projekt, promujący wartości kultury regionalnej i lokalnej pt. Maryjne śpiewanie.
  W piękną, słoneczną niedzielę 22 maja 2011 roku mieszkańcy Gminy Rychwał spotkali się w Grabowej na pikniku rodzinnym pod nazwą Maryjne śpiewanie. Montaż słowno - muzyczny nawiązał do staropolskiego zwyczaju naszych ojców, którzy - właśnie w maju - spotykali się wokół przydrożnych umajonych kapliczek, aby wspólną modlitwą i śpiewaniem wielbić Maryję!
 2. Mottem przewodnim 2012 roku jest:
  Ukazywanie znaczenia kultury w istotnych obszarach życia jako fundamentu ładu społecznego.
  KS w Rychwale 26 maja w Grabowej (gmina Rychwał) zorganizowało imprezę plenerową - Biesiada z Rodziną pn. Moja Mama - Tata - i Ja.
  Liczne konkursy w klimacie Święta Matki i Ojca oraz Dnia Dziecka, popisy wokalno - taneczne dzieci i młodzieży, poetyckie autoprezentacje lokalnych młodych literatów stanowiły repertuar koncertu życzeń; tworzyły wyjątkową atmosferę ujmującą ciepłem i miłością. Degustacja staropolskich potraw, majówka, nawiązały do staropolskiej tradycji, zwyczajów, obrzędów...

W dniu 6 października 2012 roku odbyła się uroczystość upamiętniająca jubileusz 25-lecia Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Rychwale! Na program - m.in. - złożyło się:

 • wystąpienie przewodniczącej Stowarzyszenia
 • wręczenie odznaczeń
 • koncert na wiolonczelę: (Ewa Szymczak)
 • montaż słowno - muzyczny (W części artystycznej wystąpili uczniowie Zespołu Szkół w Rychwale)
 • tort jubileuszowy...

Mówiono o wspaniałych osiągnięciach. Dziękowano za twórczą i bezinteresowną pracę na rzecz środowiska...
Piękna uroczystość! I taka, która pozostanie w pamięci! Serce rośnie!

Nikomu nie godzi się trwać w bezczynności, a literatura i kultura mogą wyrabiać w człowieku poczucie piękna,


np.: francuski pisarz Andre Malraux radzi, aby

(...) choć przez chwilę zachwycić się promieniami słońca współgrającymi z gotyckim witrażem lub - wczytać w źródła poetyckich niepokojów;


z kolei Greta Wierzbińska pisze: tour de żur
Za szybko myślę,
szybciej niż chodzę, niż oddycham,

przypuszczam, że wola
jest ukryta gdzieś w łydce,
tam mam nieustanny paraliż.

Żeby przechytrzyć intelekt,
muszę znaleźć szybsze medium,
rewolwer, rower, winda,
taśma filmowa,
24 kule
24 obroty koła
24 piętra
24 klatki taśmy

na sekundę