INFORMACJE:| KULTURA |
05.03.2011 Sobota
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - III Powiatowy Zjazd Delegatów w Koninie

Najważniejszy obowiązek wobec dzieci
to dać im szczęście.

Alen Baxton

Rys historyczny

 • Po I wojnie światowej w 1919 roku powstało Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
 • Po II wojnie światowej RTPD połączyło się z Chłopskim Towarzystwem Przyjaciół Dzieci;
  odtąd - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
 • Na ziemi konińskiej ruch społeczny na rzecz pomocy dzieciom - lata 50.
 • Zarząd Powiatowy TPD - 1958 rok; prezes - Józef Rybarski.
 • Zarząd Wojewódzki TPD w Koninie - 1975 rok.
 • Aktualne struktury powiatowe TPD odzwierciedlają obecny podział administracyjny kraju.
  Od 2002 roku organizacja posiada osobowość prawną.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci organizuje:

 • wypoczynek letni i zimowy dla dzieci,
 • turnusy rehabilitacyjne,
 • sejmiki dziecięce,
 • konkursy: artystyczne , ekologiczne, poetyckie,
 • imprezy kulturalno - rekreacyjne,
 • konferencje, szkolenia.

Zjazd Delegatów TPD - Oddział Powiatowy w Koninie

W dniu 3 marca 2011 roku w Sali Ratuszowej w Koninie odbył się III Powiatowy Zjazd Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Delegatami z Rychwała byli:

 1. Gołza Karol
 2. Kamińska Wiesława
 3. Kazimierczak Daniela
 4. Plich Sławomir
 5. Śniegowska Leokadia

Także - członek Zarządu Oddziału Powiatowego TPD: Stefan Dziamiara.

W imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego w Koninie referat sprawozdawczo - programowy przedstawiła Prezes Krystyna Chowańska;
Główny nasz cel to bycie blisko problemów dziecka i rodziny, podejmowanie zadań służących opiece nad dzieckiem, wspieranie jego rozwoju, zapobieganie sieroctwu i patologii społecznej
- czytamy w Sprawozdaniu z Działalności w latach 2007-2010.

(...)

Wybrano:

 • Zarząd Oddziału Powiatowego w Koninie TPD,
 • Komisję Rewizyjną,
 • Delegatów na Zjazd Regionalny w Poznaniu.

Główne kierunki działań TPD na lata 2011-2014

Priorytety:

 • dbałość o kompetencje i etykę zawodową osób działających w obrębie TPD,
 • ochrona dorobku merytorycznego TPD,
 • rozwój środowiskowego ruchu społecznego w oparciu o rodziców na zasadach samorządności, samopomocy i obywatelskiej współodpowiedzialności,
 • wzbogacanie oferty pomocy dzieciom, dostosowanie jej do aktualnych potrzeb gminy, powiatu.

(...)

Przyjęto Rezolucję Wielkopolskiego Środowiskowego Sejmiku Dziecięcego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie, w którym czytamy m.in.:

Prosimy władze wszystkich szczebli o zwiększanie dotacji na funkcjonowanie środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci celem zapewnienia dzieciom i młodzieży opieki, wsparcia w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań w sytuacji, gdy dom rodzinny z różnych przyczyn nie może tego zapewnić.

TPD na Ziemi Rychwalskiej

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na Ziemi Rychwalskiej też ma swoją piękną i bogatą historię!

W 2008 roku reaktywowano TPD w Rychwale; otwarto nową placówkę opiekuńczą - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Rychwale.
W lutym 2011roku odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze;
Prezesem Towarzystwa została Daniela Kazimierczak, wiceprezesem - Leokadia Śniegowska.
W nowej kadencji Towarzystwo będzie nadal realizowało misję służby dzieciom, troski o ich rozwój i radosne dzieciństwo.
Czy w ślad za Rychwałem pójdą pozostałe Placówki Oświatowe Gminy Rychwał;
Czy z uśpienia wstanie TPD?
Dzieci czekają!