INFORMACJE:| KULTURA |
01.04.2010 Czwartek
Okiem Radnej - Civitas Christiana

Kultura, to sposób bytowania człowieka!
Przyszłość człowieka zależy od kultury.

Jan Paweł II

Liturgia i kultura mają wyrabiać w człowieku poczucie piękna – czytamy w literaturze katolickiej.
Cóż znaczą – wobec tego – często głoszone ponure proroctwa zdehumanizowanego społeczeństwa?
Czy ta samorefleksja zdaje się propagować wymiar pesymistyczny?

Obecnie dość powszechnie wskazuje się na upadek kultury jako efekt dewaluacji obowiązujących wcześniej wartości; autorytatywne staje się twierdzenie, że kultura współczesna pozbawiona jest głębszych, tradycyjnych - nawet jakichkolwiek - wartości. Ponieważ teza o upadku współczesnej kultury bywa niezwykle popularną pożywką, niesie ona ze sobą bardzo realne niebezpieczeństwo.
Uważam, że jednak za tego typu przejawami kryje się pewien skrót myślowy; tym bardziej, że kultura obecnie stała się polem walki, na którym ścierają się nie tyle same wartości, co raczej różne ich interpretacje, chaos zasad często bywa podstawą dla usprawiedliwiania braku odpowiedzialności, a wolność - coraz częściej ociera się o dowolność;
Wartość ustępuje wartości tylko, nie faktowi – twierdzi Stanisław Brzozowski.

Być może dlatego problem humanizacji, czyli odradzania; umacniania zasad i wartości ogólnoludzkich stał się obecnie priorytetową powinnością wielu kół, organizacji, stowarzyszeń...

Przykładem może być Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana (KS Civitas Christiana);
W Statucie czytamy: Stowarzyszenie jest organizacją formacyjno – edukacyjną katolików świeckich.
KS w Rychwale zostało zarejestrowane w 1997 roku, ma więc już swoją historię; w 2010 roku Oddział Miejski Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana liczy 68. członków;

Zarząd stanowią:
PrzewodniczącaDaniela Kazimierczak
WiceprzewodniczącaJadwiga Tomasik
SekretarzLilia Mrówczyńska
SkarbnikDanuta Lipińska
CzłonekZofia Tomczyk
Janina Ratajczyk
Irena Jagodzińska
Sabina Pietrzak
Kazimiera Ciszak

Rada Okręgu KS w Poznaniu Uchwałą z dnia 12.12.2009 r. powołała dla Oddziału Miejskiego w Rychwale dwa Zespoły Formacyjno – Zadaniowe: Zespół ds. Rodziny i Zespół ds. Współpracy z Zespołem Solidarni w Partnerstwie i realizacji projektów.

Zakłada się, że działacze Stowarzyszenia mają wyczulać na kryteria oceny rzeczywistości kulturowej, społecznej, gospodarczej i politycznej; Choć katolików świeckich jest dużo, to istnieje potrzeba katolików światłych. Bitwa o Prawdę i Mądrość, to główny dziś front walki o humanizację; A dzieje się to głównie przez kulturę – czytamy w Biuletynie Wielkopolskim (nr 1/2010) - Formacja.
Edukacja, kultura, praca z młodzieżą oraz z rodziną, współpraca z samorządem terytorialnym, to nadrzędne, ponadczasowe priorytety Organizacji!

Jak to dobrze, że są jeszcze ludzie, którzy potrafią pomagać z potrzeby serca,
a czynią to bez fleszy, bez mediów...;
marząc tylko o tym, aby ich przesłanie bycia wrażliwym i otwartym na drugiego człowieka pozostawało wśród nas zawsze żywe!

Członkowie Stowarzyszenia w Rychwale również przyjęli na siebie Statutowe cele, np.: kształtowanie postaw patriotycznych, ze wskazaniem na regionalizm, przywiązanie do tradycji; kształtowanie rzeczywistości polskiej w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata;
realizują je poprzez różne działania, m.in.:

 1. W ramach projektu Edukacja Obywatelska zorganizowano spotkanie pt. Władysław Jedyński – Zapomniany?! oraz - Powstanie Wielkopolskie...
 2. W 2009roku odbyła się konferencja - Wspólnota Civitas Christiana w działaniach na rzecz wspólnot lokalnych, a w związku z obchodzonym Dniem Papieskim, przygotowano debatę: Pokolenie Jana Pawła II - mit czy...?
 3. Szczególne miejsce zajmują tzw. sesje wyjazdowe – bogaty program zachęca do aktywnego uczestnictwa, np.:
  • Katolicka Nauka Społeczna inspiracją dla działalności ruchów i stowarzyszeń katolickich w przestrzeni publicznej
  • Czy współczesna liturgia jest nośnikiem kultury?
  • Rola katolików świeckich w humanizacji Kultury Europejskiej
 4. Członkowie KS co roku biorą udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Wspólnoty na Jasną Górę;
 5. Także – rokrocznie w staropolskiej atmosferze bożonarodzeniowej radości i tradycji odbywają się uroczyste spotkania kolędowe, a w klimacie Świąt Wielkiej Nocy - tradycyjne spotkania wielkanocne.

Hasło programowe KS... na rok 2010 brzmi: Człowiek twórcą, celem i sensem kultury!; a ponieważ problematyka ta gości zarówno na akademickich seminariach, jak i w doraźnej publicystyce, odnalezienie właściwej hierarchii może stanowić antidotum na destrukcyjne błędy racjonalnej pychy (O zapaści duchowej Starego Kontynentu - Łukasz Kobeszko w: Nasz Głos) - zakłada Katolickie Stowarzyszenie!

Z kolei - nawiązując do hasła Człowiek twórcą i podmiotem kultury regionalnej i lokalnej - KS Civitas Christiana w Rychwale (oprócz działań ujętych w harmonogramie Rady Okręgu w Poznaniu) opracowało własny projekt, wskazując na istotne zadania 2010 roku, między innymi zaplanowano:

 • Niesienie pomocy rodzinom, które się znalazły w trudnej sytuacji, w tym: Charytatywne Spotkanie Biesiadne - Pomagam!.
 • Prawda o człowieku w świetle wiary katolickiej a współczesna kultura – wykład; debata.

Kiedy odrzucimy wartości religijne, kultura staje się wyjałowioną pustynią (P. Różycki) – postrzegają członkowie KS Civitas Christiana. Wobec tego - powrót do pokory ?! – rozważają autorzy literatury katolickiej; np. francuski pisarz Andre Malraux radzi, aby (...) choć przez chwilę zachwycić się promieniami słońca współgrającymi z gotyckim witrażem lub - wczytać w źródła poetyckich niepokojów:

tour de żur
Za szybko myślę,
szybciej niż chodzę, niż oddycham,

przypuszczam, że wola
jest ukryta gdzieś w łydce,
tam mam nieustanny paraliż.

Żeby przechytrzyć intelekt,
muszę znaleźć szybsze medium,
rewolwer, rower, winda,
taśma filmowa,
24 kule
24 obroty koła
24 piętra
24 klatki taśmy

na sekundę

Greta Wierzbińska

Podstawą katolickiej nauki społecznej jest podmiotowość zasady ludzkiej, nikomu nie godzi się trwać w bezczynności, a literatura i kultura mają wyrabiać w człowieku poczucie piękna,
gdyż

Tylko słowa, które mają kształt duszy, nie są ulotne!

Wiesław Malicki