INFORMACJE:| GOSPODARKA |
10.02.2012 Piątek
Solidarni w Partnerstwie Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie - krótka historia i ...nie tylko!

Zaczęło się od porozumienia Gmin: Stare Miasto i Rychwał!
W latach 2005 - 2006 w/w Gminy wspólnie realizowały projekt
w ramach I schematu Pilotażowego Programu Leader+ .

W dniu 7 marca 2006 roku (w Królikowie) 89 członków założyło Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie.

Podstawę działania Lokalnej Grupy Działania (w ramach Leadera) stanowi:

 • Lokalna Strategia Rozwoju,
 • Rada Stowarzyszenia = 12 członków,
 • Zarząd Stowarzyszenia = 6 członków.

Nadzór administracyjny sprawuje
Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

W Strategii Stowarzyszenia przyjęto cele ogólne i szczegółowe, przedsięwzięcia i rodzaje operacji, na które można było otrzymać dofinansowanie, np.:

 • Poprawa jakości życia.
 • Zachowanie, odtwarzanie i waloryzacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
 • Rozwój gospodarczy w oparciu o wykorzystanie walorów kulturowych i przyrodniczych obszaru.

Pilotażowy Program (dwa schematy) – realizował tylko tzw. działania miękkie, tj. nastawione na organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, np.:

 • Wytyczono i oznakowano 150 kilometrów Ścieżek rowerowych.
 • Wydano mapę Rowerowa Szóstka i Przewodnik w języku polskim, angielskim i niemieckim.
 • Opracowano trasę konną o długości 118 kilometrów: Podkuta Szóstka.

Film udostępniony dzięki Starostwu Powiatowemu w Koninie.

Zapraszamy na szlaki rowerowe i konne bogate we florę i faunę, na rozłożyste równiny, gdzie przeplatają się jeziora, lasy, łąki i pola uprawne. Wędrując, zatrzymamy się przy pięknych kapliczkach, poznamy zabytki, poszukamy śladów dawnych traktów Szlaku Romańskiego i Bursztynowego!

Sprzyjają temu organizowane co roku atrakcje turystyczne, np.:

Gratką dla numizmatyków i miłośników ciekawych pamiątek była akcja promocyjna Dukata Lokalnego - 4 Partnerki!

Na rewersie każdej monety znajduje się nominał (4 partnerki)
oraz logo Stowarzyszenia w Partnerstwie.

Mennica Polska wybiła (2009r) mosiężne monety
dla Stowarzyszenia - sześciu emitentów, gminy:
Golina, Grodziec, Rzgów, Rychwał, Stare Miasto, Tuliszków

W dniu 26.06.2009r. w Poznaniu pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a Stowarzyszeniem Solidarni w Partnerstwie została zawarta Umowa o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Wdrażanie LSR jest określane limitem środków dla następujących działań:

 1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
 2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
 3. Odnowa i rozwój wsi.
 4. Małe projekty.

Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie dobrze się zapisze w historii Gminy Rychwał;
oto przykładowe zadania inwestycyjne (do 2011 roku):

 • Remont budynku Domu Kultury w Jaroszewicach Rychwalskich - etap I;
 • Pamiętaj o przeszłości - tradycje w śpiewie i tańcu Zespołu Ludowo - Biesiadnego Bielanki;
 • Pierwszą poważną inwestycją są działania związane z rewitalizacją placu zieleni na Rynku w Rychwale!

W latach 2011-2013 nastąpi dalsze wdrażanie LSR:

Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie już wkrótce przekaże informacje o możliwości składania - za pośrednictwem LGD Solidarni w Partnerstwie - wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 oś4 4. 1 / 413 na:

 1. Małe projekty.
 2. Odnowa i rozwój wsi.
 3. Mam nadzieję, że Mieszkańców Gminy Rychwał szczególnie zainteresują wnioski w zakresie:
 4. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej:
  Wnioskodawca jest rolnikiem lub domownikiem w rozumienu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub małżonkiem tego rolnika...
 5. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:
  Wnioskodawca będący osobą fizyczną podejmuje lub wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca...

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym:

 • termin składania wniosków (tylko w 2012 roku!),
 • kryteria wyboru operacji,
 • wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy,

dostępne będą na stronie internetowej: www.sswp.com.pl oraz w biurze LGD,
także w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich: www.prow.umww.pl

Dodatkowych informacji dotyczących naboru wniosków o płatności wraz z instrukcją wypełnienia dla w/w działań udziela biuro Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie w Starym Mieście, ul.Główna 16.

Wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie
Leokadia Śniegowska