INFORMACJE:| GMINA |
16.01.2007 Wtorek
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Rychwał

O godz. 14.00 w Sali Narad w Rychwale odbyło się otwarte spotkanie w sprawie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego terenów Gminy i Miasta Rychwał.
Realizację zmian planuje się od 2008 roku.

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY I MIASTA RYCHWAŁ Rok 2006

Pełna dokumentacja studium jest dostępna dla każdego w Urzędzie Gminy i Miasta Rychwał, Referat Gospodarki.

Jest to projekt zmian, do zatwierdzonego już przez Radę Miasta, Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Rychwał (Uchwała Nr X/60/03 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 9.10.2003r).

Plan zagospodarowania przestrzennego - to strategia kierunku rozwoju całego regionu, dotyczy więc bezpośrednio każdej działki na terenie gminy Rychwał. Na spotkaniu, oprócz władz gminy i miasta, byli również obecni mieszkańcy, zainteresowani właściciele gruntów. Plan w swej wizji dzieli tereny gminy na obszary ukierunkowane. Działki znajdujące się na tych obszarach, ze względów lokacyjnych, będą miały szansę na rozwój, ale ukierunkowany: np. agroturystyczny na terenach objętych szczególną ochroną środowiska. Obawy mieszkańców dotyczyły, miedzy innymi, obostrzeń ewentualnego rygoru ekologicznego (okolice Siąszyc i Grochów). Oby nie kłóciło się to z naszymi planami.

Autor projektu, Pan inż. architekt Zbigniew Łabuda, zaprezentował zebranym mapkę z kluczowymi obszarami gminy i pokrótce przedstawił następujące zagadnienia:

 1. Tereny aktywizacji gospodarczej - działki przeznaczone na prowadzenie różnego typu działalności gospodarczej.
  Plan inwestycyjny gminy Rychwał przewiduje zagospodarowanie terenów pod inwestycje rzemiosła uciążliwego i drobny przemysł.
 2. Obszary chronionego krajobrazu – działki z preferencjami rozwoju turystyki i agroturystyki.
  U właścicieli tychże działek (Siąszyce i Grochowy) obudziło to zrozumiałe obawy o rozwój własnych przedsiębiorstw czy zakładów usługowych, niekoniecznie gospodarstw rolnych czy agroturystycznych. Rozwój często pociąga za sobą skutki zmiany infrastruktury i krajobrazu. Inspektor działu gospodarki UGiM Rychwał - Piotr Kwieciński zapewniał jednak pytających, że można prowadzić i rozwijać bez ograniczeń swoje przedsięwzięcia nawet na działkach objętych obszarem chronionego krajobrazu.
 3. Obwodnica miasta – droga wojewódzka nr 443 relacji Jarocin - Tuliszków, ma według planów ominąć miasto Rychwał od południa.
 4. Kopalnia Piaski- eksploatacja terenów Gminy Rychwał dla kopalni odkrywkowej węgla brunatnego.
  Największe kontrowersje budził temat planowanej kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Konin - Piaski, której zasięg eksploatacji obejmuje również tereny Gminy Rychwał (okolice Modlibogowic i Kuchar Kościelnych.)
  W projekt kopalni odkrywkowej Piaski zaangażowane są gminy: Zagórów, Rzgów, Grodziec i Rychwał.
  Zwolennicy projektu kopalni, to także właściciele gruntów planowanych pod wykup przez kopalnię, których ceny znacznie poszły w górę.

Dowiedzieliśmy się od autora projektu Studium Zagospodarowania, iż dokument ten został wykonany o nie zatwierdzone do końca plany infrastruktury samej kopalni Piaski. Trudno zatem przewidzieć choćby zasięg nieuniknionej degradacji środowiska naturalnego całego terenu eksploatacji kopalni. Władze Gminy Rychwał zleciły wykonanie specjalistycznej ekspertyzy, jednak w obliczu nowych planów kopalni - być może - jest już nieaktualna?

Można się pokusić o prognozę przyszłego krajobrazu terenu objętego bezpośrednim wydobyciem.
Kopalnia spowoduje potężne zniekształcenie budowy geologicznej, zaburzenia gospodarki wodnej i leśnej. Mikroklimat ulegnie przemianie, tereny zielone ulegną całkowitej dewastacji i to w bardzo krótkim czasie.
Po 30 latach eksploatacji złóż, bo na tyle wystarczy pokładów węgla, rozpocznie się proces rekultywacji.

Tereny pokopalniane są z reguły zagospodarowywane rolniczo, zalesiane lub przeznaczone dla budownictwa przemysłowego czy mieszkaniowego. Istnieją oczywiście plany rekultywacji terenów pokopalnianych. Przywracanie wartości użytkowych zdewastowanym gruntom obiecuje finansować Kopalnia Konin.

Już teraz wiemy, że wyrobiska powydobywcze będą w części zalewane: powstanie zbiornik wodny.
Jednak w otoczeniu kopalni, poziom wód gruntowych znacznie się obniży. Niedobór wody spowoduje zmniejszenie ilości lasów. Lasy gminy Rychwał, z których jesteśmy tak dumni, zajmują obecnie 21% powierzchni terenów gminy. Znikną prawdopodobnie nieliczne zbiorniki wodne: stawy, rzeczki i strumyki. Zubożeje liczebność ptactwa i zwierzyny. Krajobraz może ulec całkowitej przemianie.

Proponowana zmiana planu zagospodarowania proponuje oprzeć rozwój regionu na turystyce i rekreacji, a zarazem zabiera wodę, lasy, zwierzęta, które są istotą agroturystyki. Władze Gminy Rychwał stoją przed nieprostą decyzją wyboru kierunku rozwoju regionu. Decyzje te będą nieodwracalne w skutkach na wiele lat.

Burmistrz Miasta Rychwała Jan Bartczak, oraz inni zwolennicy kopalni Piaski, korzyści widzą w bezpośrednich zyskach związanych ze wzrostem lokalnego handlu i usług. Rodzi się jednak pytanie: czy prognoza wzrostu gospodarczego, niewątpliwie związanego z istnieniem samej kopalni, będzie miała charakter trwały? - a może lokalny i przemijający?

Zmiana studium zagospodarowania gminy i miasta Rychwał, a właściwie jego projekt, finansowany jest przez kopalnię. Plan dotyczy głównie zmian zagospodarowania terenów gminy zajmowanych przez kopalnię. Pozostałe obszary, to od dawna znane nam ze swych walorów tereny, uwzględniane przez Gminę i Miasto we własnych miejscowych planach zagospodarowania.

Sąsiedztwo kopalni odkrywkowej Piaski z naszą gmina jest chyba przesądzone. Może jednak można ograniczyć straty ekologiczne. Spuścizna pokopalniana jest znanym, nie tylko nam, niechlubnym akcentem ziemi konińskiej. Degradacja środowiska Gminy Rychwał w przypadku rozpoczęcia wydobycia jest pewna, tak czy siak.
Tylko jakich rozmiarów i czy z perspektywy wielu lat nam się to opłaca?