INFORMACJE:| GOSPODARKA |
08.09.2010 Środa
Solidarni w Partnerstwie Lokalna Strategia Rozwoju

Umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR  zawarta w dniu 26 czerwca 2009 roku w Poznaniu pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a Stowarzyszeniem Solidarni w Partnerstwie określa między innymi:

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
 • oraz w §4.- Środki finansowe na realizację LSR.

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju na lata 2009-2010 przewiduje pomoc dla działań:

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
 • Tworzenie i rozwój Mikroprzedsiębiorstw,
 • Odnowa i rozwój wsi i małe projekty.

Niecierpliwych zapewniam - środki spłyną!
Opóźnienia wynikają z przyczyn zewnętrznych.

Wykaz wniosków złożonych z terenu Gminy Rychwał:

 1. Zagospodarowanie terenów zielonych i miejsc wypoczynku na terenie Miasta Rychwał
  - etap I. (Odnowa wsi)
 2. Zagospodarowanie terenów zielonych i miejsc wypoczynku na terenie Miasta Rychwał
  - etap II. (Odnowa wsi)
 3. Remont budynku Domu Kultury w Jaroszewicach Rychwalskich
  - (Małe projekty)
 4. Pamiętaj o przeszłości - tradycje w śpiewie i tańcu Zespołu Ludowo - Biesiadnego Bielanki
  - (Małe projekty)

W ramach działania Odnowy i rozwój wsi  w dniu 18 czerwca br. przez Gminę Rychwał został złożony wniosek: Przebudowa i adaptacja budynku po byłej mleczarni na Miejski Dom Kultury w Rychwale - etap I;
niestety, Samorząd Województwa odmówił przyznania pomocy, gdyż
wniosek w ramach działania nie jest pierwszym wnioskiem złożonym w danym naborze
(pierwszy wniosek dotyczył Zagospodarowania terenów zielonych i miejsc wypoczynku na terenie miasta Rychwał - etap I i II; Rynek).
Mam nadzieję, że wniosek w sprawie Domu Kultury wróci na wokandę!

Objaśnienia skrótów:
* LSR - Lokalna Strategia Rozwoju - założenia programowe przyjęte przez Lokalną Grupę Działania na lata 2007- 2013;
* LGD - Lokalna Grupa Działania - LGD może działać tylko według LSR.